Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η μετατροπή του βασανισμού ζώων σε κακούργημα, μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας που πλέον έγινε νόμος του κράτους.

Πρόκειται για το νόμο  4745/2020 (Αρ. ΦΕΚ 214/6.11.2020 τεύχος πρώτο) με θέμα «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις.».

Η τροποποίηση στην κακοποίηση ζώων του νόμου 4745/2020 προβλέπει:

Άρθρο 55

Προστασία των ζώων – Ποινικές κυρώσεις

1). Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1197/1981 (Α΄ 240)

αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Όποιος κακοποιεί ζώα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ή τα εγκαταλείπει έκθετα ή αδέσποτα, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 8.».

2). Μετά από την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1197/1981, προστίθεται παρ. 2α ως εξής:

«2α. Όποιος φονεύει ή βασανίζει ζώα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, τιμωρείται με ποινή κάθειρξης μέχρι δέκα (10) έτη και με χρηματική ποινή μέχρι πεντακόσιες (500) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από πενήντα (50) ως εκατό (100) ευρώ.».

3). Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1197/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι παραβάτες των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 1, των άρθρων 2 και 3 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης ενός (1) τουλάχιστον έτους και με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες εξήντα  (360)  ημερήσιες μονάδες, το  ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από δέκα (10) ως πενήντα (50) ευρώ.».

Φωτογραφία από Andrés Carlo από το Pixabay

4). Η περ. α΄ του άρθρου 16 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Με την επιφύλαξη ειδικά προβλεπόμενων περιπτώσεων της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 9,

απαγορεύεται:

αα) η κακοποίηση και η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου και

αβ) ο φόνος και ο βασανισμός των ζώων, με την εσκεμμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία τους, ιδίως με δηλητηρίαση, κρέμασμα, πνιγμό, κάψιμο, σύνθλιψη και ακρωτηριασμό.

Η στείρωση του ζώου, καθώς και κάθε άλλη κτηνιατρική πράξη με θεραπευτικό σκοπό, δεν θεωρούνται ακρωτηριασμός.».

Φωτογραφία από Jake Heckey από
το Pixabay

Πηγή: zoon.gr